Hva jobber Jordvern Vestfold med?

Hvorfor være medlem og å jobbe for å ta vare på matjorda?

Vern av matjorda er i vinden som aldri før og det bygges ned mindre matjord i Norge i dag enn for noen år siden. Det er gledelig og et resultat av systematisk jordvernarbeid. Sammen må vi fortsette dette arbeidet – Vi blir stadig flere mennesker som trenger mer mat. Nedbygd matjord gir ingen mat!

Her er noe av det Jordvern Vestfold har jobbet med de siste årene:

Arrangert spennende åpne møter

Jordvernkonferansen i Porsgrunn 2019

  • Arrangert Jordvernkonferansen 2019 i Porsgrunn sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Nå planlegger vi et oppfølgingsmøte sammen 21.januar på Gjennestad vgs i Stokke – Moderne tettstedsutvikling=> sparer matjorda og bedrer kommuneøkonomien.
  • Under åpent møte i november 2018 fikk vi igjen bevis for at det er stort engasjement for matjorda i Vestfold – selv blant utbyggerne! Oscar Puschmann, landskapsgeograf fra Nibio innleder med et bildekåsseri over sentrumsutviklingen i Vestfold. Kårstein Eidem Løvaas (H) og Nils T. Bjørke (SP) fortalte henholdsvis hva regjeringen har ment med sin oppdaterte jordvernstrategi og om Stortinget var fornøyde. Deretter fikk regionale aktører innen plan og utvikling svare på om vi i Vestfold klarer å følge opp nasjonale innstramminger i jordvernpolitikken, både i arealplaner og i praksis. Gode innledere her var Eirik Sunde (Kaldnes Vest), Anne B. Hekland (Tønsberg kommune) og Thorleif Müller (Vestfold Bondelag). Det var Kathrine Kleveland som ledet oss gjennom møte og debatt.
  • Arrangert nytt åpent møte i november 2017 «Jakten på den gode løsningen – for både jernbane og matjord» hvor både Bane NOR og berørte ordførere erkjente at matjorda må tas hensyn til på strekningen Tønsberg – Larvik
  • Gjennomført et spennende åpent møte 6.april 2017 som du kan lese mer om på vår hjemmeside hvor vi med hjelp av Michael Fuller-Gee konkluderte med at smart sentrumsutvikling kan redde både kommuneøkonomi og matjorda!

Organisasjonsarbeid

Dag N Kristoffersen overlot lederklubba til Hans Huseby

Gjennomført årsmøter, i 2019 med faginnslag hvor vi spurte Bane NOR og berørte kommuner om de klarer å opprettholde potensialet for matproduksjon når InterCity skal mellom Stokke og Larvik. I 2019 fikk vi dessuten et lederskifte; Hans Huseby har overtatt som leder etter Dag N. Kristoffersen.

Feiret 20 årsjubileum i 2017!

Vi har delt ut Årets jordvernpris

Jordvernprisen 2019 til Bevar Grønne Færder

  • Bevar Grønne Færder (2019)
  • Einar Sissener (2018)
  • Horten kommune og Knutepunkt Horten Vest (2017)

Gjennomført dialogmøter

Dialogmøter – her med Sandefjord

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. For å skape større bevissthet rundt jordvern og å komme mer i inngrep med kommunene har vi gjennomført dialogmøter med Vestfold Fylkeskommune og representanter fra alle de «nye» 6 Vestfoldkommunene; Sandefjord, Holmestrand, Tønsberg, Horten, Larvik og Færder. I møte med VFK var naturlig nok revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold tema.

Deltatt og engasjert oss i store samferdselsprosjekt

Var med i Knutepunkt Horten Vest og deltok i en nydyrkingsgruppe som Bane NOR satt ned for å ta vare på matjorda og opprettholde potensialet for matproduksjon på InterCity strekningen Nykirke – Barkåker. Vi er naturlig nok også engasjert i InterCity utbyggingen videre sørover mot Larvik gjennom møter og høringsuttalelser.

Engasjert oss i nasjonalt jordvernarbeid

I november 2017 overleverte Jordvern Vestfold på vegne av og sammen med 18 andre organisasjoner og jordvernallianser et opprop til Stortinget for bedre oppfølging av den nasjonale jordvernstrategien. I mars 2018 deltok vi på vegne av jordvernforeningene og -alliansene på et innspillsmøte hos LMD som et ledd i revisjonen av den nasjonale jordvernstrategien. I oktober fulgte vi opp med markering foran Stortinget før deres behandling av strategien.

Fokus på jordvern i Valget 2019

I forkant av høstens valg kartla vi boligreserven i alle Vestfoldkommuner og hva slags jordvernpolitikk de ulike partiene gikk til valg på lokalt. Tror vi oppsøkte så godt som alle valgkamp-stander i fylkets byer og tettsteder😊

 

Løpende informasjonsarbeid

Hjemmesiden www.jordvern.no driftes med egen regional underside for Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo& Akershus, Rogaland, Hedmark, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Bømlo. I tillegg er Jordvern Vestfold på Facebook