Hva jobber Jordvern Vestfold med?

Hvorfor være medlem og å jobbe for å ta vare på matjorda?

Vern av matjorda er i vinden som aldri før og det bygges ned mindre matjord i Norge i dag enn for noen år siden. Det er gledelig og et resultat av systematisk jordvernarbeid. Sammen må vi fortsette dette arbeidet – Vi blir stadig flere mennesker som trenger mer mat. Nedbygd matjord gir ingen mat!

Her er noe av det Jordvern Vestfold har jobbet med de siste årene:

Arrangert spennende åpne møter

Vi arrangerer årlig åpne jordvernmøter med aktuelle tema og innledere. Det er gledelig å se at det nå i stor grad er politikere, eiendomsutviklere og arealplanleggere som deltar sammen med medlemmer og andre jordvenner på våre møter.

I januar 2021 arrangerte vi digitalt åpent møte i samarbeid med Vestfold og Telemark Fylkeskommune hvor vi stilte spørsmålet «Drukner jordvernet i FNs gode bærekraftmål?» Etter å ha hørt gode innledere kan man vel si at svaret i beste fall er tja… Her er flere eksempler:

Jordvern Vestfold kunne ønske velkommen til stappfull gymsal

“Moderne tettstedsutvikling=> sparer matjorda og bedrer kommuneøkonomien” fylte gymsalen på Gjennestad i januar 2020

Arrangert Jordvernkonferansen 2019 i Porsgrunn sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Under åpent møte i november 2018 fikk vi igjen bevis for at det er stort engasjement for matjorda i Vestfold – selv blant utbyggerne! Oscar Puschmann, landskapsgeograf fra Nibio innleder med et bildekåsseri over sentrumsutviklingen i Vestfold. Kårstein Eidem Løvaas (H) og Nils T. Bjørke (SP) fortalte henholdsvis hva regjeringen har ment med sin oppdaterte jordvernstrategi og om Stortinget var fornøyde. Deretter fikk regionale aktører innen plan og utvikling svare på om vi i Vestfold klarer å følge opp nasjonale innstramminger i jordvernpolitikken, både i arealplaner og i praksis. Gode innledere her var Eirik Sunde (Kaldnes Vest), Anne B. Hekland (Tønsberg kommune) og Thorleif Müller (Vestfold Bondelag). Det var Kathrine Kleveland som ledet oss gjennom møte og debatt.

Organisasjonsarbeid

Dag N Kristoffersen overlot lederklubba til Hans Huseby i 2019. Den har Hans Huseby fortsatt godt hånd om!

Vi starter våre årsmøter med faginnslag. I 2020 og 2021 har vi hatt fokus på jordflytting, da det er viktig for oss at dette ikke bare blir en quick fix og fører til mer nedbygging. Hans Huseby ble gjenvalgt som leder og danner sammen med nestleder Arne Nøkland og sekretær Amund Kind et operativt arbeidsutvalg (AU).

Gjennomført årsmøter, i 2019 med faginnslag hvor vi spurte Bane NOR og berørte kommuner om de klarer å opprettholde potensialet for matproduksjon når InterCity skal mellom Stokke og Larvik.

Feiret 20 årsjubileum i 2017!

Vi har delt ut Årets jordvernpris

Vi forsøker å skape en positiv holdning til vern av matjord gjennom å rose og støtte lokale jordverninitiativ og dele ut Jordvernprisen til en aktør eller person som har bidratt til styrket jordvern og effektiv utnyttelse av andre areal. I år delte vi ut Årets jordvernpris til Kaldnes AS.

Kaldnes AS fikk årets Jordvernpris i 2021 for deres fokus på å spare matjord gjennom transformasjon og fortetting.

Tidligere prisvinnere:

  • ASKO OSLOFJORD AS (2020)
  • Bevar Grønne Færder (2019)
  • Einar Sissener (2018)
  • Horten kommune og Knutepunkt Horten Vest (2017)

Gjennomført dialogmøter

Dialogmøter – her med Sandefjord

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. For å skape større bevissthet rundt jordvern og å komme mer i inngrep med kommunene har vi gjennomført dialogmøter med Vestfold Fylkeskommune og representanter fra alle de «nye» 6 Vestfoldkommunene; Sandefjord, Holmestrand, Tønsberg, Horten, Larvik og Færder. I møte med VFK var naturlig nok revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold tema.

Deltatt og engasjert oss i store samferdselsprosjekt

Var med i Knutepunkt Horten Vest og deltok i en nydyrkingsgruppe som Bane NOR satt ned for å ta vare på matjorda og opprettholde potensialet for matproduksjon på InterCity strekningen Nykirke – Barkåker. Vi er naturlig nok også engasjert i InterCity utbyggingen videre sørover mot Larvik gjennom møter og høringsuttalelser.

Engasjert oss i nasjonalt jordvernarbeid

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale jordvernforeningene og -alliansene. Jordvern Norge ble stiftet i februar og Hans Huseby er møtende vara i styret. Det første ordinære årsmøtet ble avholdt digitalt i november.

I november 2017 overleverte Jordvern Vestfold på vegne av og sammen med 18 andre organisasjoner og jordvernallianser et opprop til Stortinget for bedre oppfølging av den nasjonale jordvernstrategien. I mars 2018 deltok vi på vegne av jordvernforeningene og -alliansene på et innspillsmøte hos LMD som et ledd i revisjonen av den nasjonale jordvernstrategien. I oktober fulgte vi opp med markering foran Stortinget før deres behandling av strategien.

Fokus på jordvern i Valget 2019 og 2021

I forkant av kommune- og fylkestingsvalget i 2019 kartla vi boligreserven i alle Vestfoldkommuner og hva slags jordvernpolitikk de ulike partiene gikk til valg på lokalt. I år gjorde vi en god jobb med å kartlegge de sentrale valgkampprogrammene. Tror vi oppsøkte så godt som alle valgkamp-stander i fylkets byer og tettsteder😊

Løpende informasjonsarbeid

Hjemmesiden www.jordvern.no driftes med egen regional underside for Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo& Akershus, Rogaland, Hedmark, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Agder og Bømlo. I tillegg er Jordvern Vestfold på Facebook