Hva jobber Jordvern Vestfold med?

Hvorfor være medlem og å jobbe for å ta vare på matjorda?

Vern av matjorda er i vinden som aldri før og det bygges ned mindre matjord i Norge i dag enn for noen år siden. Det er gledelig og et resultat av systematisk jordvernarbeid. Sammen må vi fortsette dette arbeidet – Vi blir stadig flere mennesker som trenger mer mat. Nedbygd matjord gir ingen mat!

Jordvern Vestfold ble etablert i 1997 og har siden den gang jobbet systematisk med å løfte jordvernet i Vestfold. Her er noe av det Jordvern Vestfold har jobbet med de siste årene:

Arrangert spennende åpne møter

Vi arrangerer årlig åpne jordvernmøter med aktuelle tema og innledere. Det er gledelig å se at det nå i stor grad er politikere, eiendomsutviklere og arealplanleggere som deltar sammen med medlemmer og andre jordvenner på våre møter.

Til høsten planlegger vi et møte sammen med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, hvor hovedfokus blir den nye nasjonale jordvernstrategien og hvordan vi i Vestfold kan bidra til å nå nytt innskjerpet omdisponeringsmål og andre tiltak i den oppdaterte strategien. Vi håper på å få landbruks- og matministeren hit!

I november 2022 ønsket Jordvernforeningene og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark velkommen til åpent møte “Mat og beredskap i et urolig Europa – et lokalt ansvar?“. Det var gode og spennende innledninger ved Robert Moodgeneralløytnant og bakgrunn fra blant annet FN, NATO og Røde Kors, Arne Bardalenspesialrådgiver NIBIO, Hedda Foss Fiveordfører i Skien kommune og Ingvild Aartunfylkesberedskapssjef og en aktiv påfølgende debatt.

 

I nov 2021 inviterte vi, i samarbeid med NHO og Bondelaget i Vestfold og Telemark, næringslivet med flere til et møte på Gjennestad hvor vi spurte Er vern av dyrka og dyrkbar mark blitt et hinder for næringsutvikling i Vestfold? Torbjørn Johannson (eier av NorgesGruppen og styreleder i ASKO) var en av flere innleder. Det samstemte svaret fra innlederne var; nei, jordvernet må stå sterkt. Gi oss forutsigbarhet og areal som ikke ligger på dyrka mark!

I januar 2021 arrangerte vi digitalt åpent møte i samarbeid med Vestfold og Telemark Fylkeskommune hvor vi stilte spørsmålet «Drukner jordvernet i FNs gode bærekraftmål?» Etter å ha hørt gode innledere kan man vel si at svaret i beste fall er tja… Hør opptak av innlederne her

Jordvern Vestfold kunne ønske velkommen til stappfull gymsal

“Moderne tettstedsutvikling=> sparer matjorda og bedrer kommuneøkonomien” fylte gymsalen på Gjennestad i januar 2020

Arrangert Jordvernkonferansen 2019 i Porsgrunn sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Under åpent møte i november 2018 fikk vi igjen bevis for at det er stort engasjement for matjorda i Vestfold – selv blant utbyggerne! Oscar Puschmann, landskapsgeograf fra Nibio innleder med et bildekåsseri over sentrumsutviklingen i Vestfold. Kårstein Eidem Løvaas (H) og Nils T. Bjørke (SP) fortalte henholdsvis hva regjeringen har ment med sin oppdaterte jordvernstrategi og om Stortinget var fornøyde. Deretter fikk regionale aktører innen plan og utvikling svare på om vi i Vestfold klarer å følge opp nasjonale innstramminger i jordvernpolitikken, både i arealplaner og i praksis. Gode innledere her var Eirik Sunde (Kaldnes Vest), Anne B. Hekland (Tønsberg kommune) og Thorleif Müller (Vestfold Bondelag). Det var Kathrine Kleveland som ledet oss gjennom møte og debatt.

Organisasjonsarbeid

Dag N Kristoffersen overlot lederklubba til Hans Huseby i 2019. Den har Hans Huseby fortsatt godt hånd om!

Vi starter våre årsmøter med faginnslag. I 2023 hadde vi invitert 9 av partiene i fylkestinget til å fortelle om hva slags jordvernpolitikk de går til valg på i høst. Alle stilte.  I 2022 presenterte vi et selvutviklet undervisningsopplegg rundt jordvern og bærekraft. I 2020 og 2021 fokuserte vi på jordflytting, da det er viktig for oss at dette ikke bare blir en quick fix og fører til mer nedbygging. I 2019 spurte vi Bane NOR og berørte kommuner om de klarer å opprettholde potensialet for matproduksjon når InterCity skal mellom Stokke og Larvik.

Hans Huseby har blitt gjenvalgt som leder siden 2019 og danner sammen med nestleder Silje Eckdahl og sekretær Amund Kind et operativt arbeidsutvalg (AU).

Vi deler ut Årets jordvernpris

Vi forsøker å skape en positiv holdning til vern av matjord gjennom å rose og støtte lokale jordverninitiativ og dele ut Jordvernprisen til en aktør eller person som har bidratt til styrket jordvern og effektiv utnyttelse av andre areal.

Årets Jordvernpris 2023 i Vestfold ble tildelt Renate Ottersen og Arne Martin Malerød fordi de driver et jordbruk som ivaretar små jorder og en variert bruksstruktur. Ottersen driver rundt 30 små jorder ute på Tjøme og Malerød er oppe i over 80 små skifter i Farrisbygda i Larvik! -Det er mange bønder i Vestfold som sikkert kunne fått denne prisen, men dere er gode ambassadører for de som driver mange små jorder. For vi må huske på at det er ikke bare store, lettdrevne jorder i Vestfold. De små jordene er gjerne mindre rasjonelle å drive og gir mindre avling. Likevel er de i sum viktige for vår matproduksjon. Slutter norske bønder å produsere mat på slike jorder vil det gå ut over folks holdning til jordvern, understreket Hans Huseby, leder i Jordvern Vestfold under overrekkelsen.

Renate Ottersen og Arne Martin Malerød vant årets Jordvernpris. Foto Olav Nordheim

Renate Ottersen og Arne Martin Malerød vant årets Jordvernpris i 2023. Foto Olav Nordheim

 

Tidligere prisvinnere:

F.v. Lars Kristian Rustan, Knut Søyland og Jørgen Haslestad mottok Årets Jordvernpris under årsmøtet 2022. Jonas og Marius Brandvold Pedersen hadde ikke anledning til å delta og fikk overrakt prisen ved en senere anledning. De mottok prisen fordi de på hver sin måte har tatt bevisste valg for å unngå nedbygging av matjord når de har investert i nye driftsbygninger. Det er holdninger som er avgjørende for å redusere landbrukets egen nedbygging!

Kaldnes AS fikk årets Jordvernpris i 2021 for deres fokus på å spare matjord gjennom transformasjon og fortetting.

 

  • 3 gårder i Tønsberg som på hver sin måte har tatt bevisste valg for å unngå nedbygging av matjord når de har investert i nye driftsbygninger (2022)
  • Kaldnes AS (2021)
  • ASKO OSLOFJORD AS (2020)
  • Bevar Grønne Færder (2019)
  • Einar Sissener (2018)
  • Horten kommune og Knutepunkt Horten Vest (2017)

Gjennomført dialogmøter

Dialogmøter – her med Sandefjord

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. For å skape større bevissthet rundt jordvern og å komme mer i inngrep med kommunene har vi gjennomført dialogmøter med Vestfold Fylkeskommune og representanter fra alle de «nye» 6 Vestfoldkommunene; Sandefjord, Holmestrand, Tønsberg, Horten, Larvik og Færder. I møte med VFK var naturlig nok revisjonen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) i Vestfold tema.

Deltatt og engasjert oss i store samferdselsprosjekt

Var med i Knutepunkt Horten Vest og deltok i en nydyrkingsgruppe som Bane NOR satt ned for å ta vare på matjorda og opprettholde potensialet for matproduksjon på InterCity strekningen Nykirke – Barkåker. Vi er naturlig nok også engasjert i InterCity utbyggingen videre sørover mot Larvik gjennom møter og høringsuttalelser.

Engasjert oss i nasjonalt jordvernarbeid

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale jordvernforeningene og -alliansene og for å få på plass en nasjonal overbygning. Jordvern Norge ble stiftet i februar i 2020.

I mars 2018 deltok vi på vegne av jordvernforeningene og -alliansene på et innspillsmøte hos LMD som et ledd i revisjonen av den nasjonale jordvernstrategien. I oktober fulgte vi opp med markering foran Stortinget før deres behandling av strategien.

I november 2017 overleverte Jordvern Vestfold på vegne av og sammen med 18 andre organisasjoner og jordvernallianser et opprop til Stortinget for bedre oppfølging av den nasjonale jordvernstrategien.

Fokus på jordvern i Valget 2019, 2021 og nå i 2023

I forkant av kommune- og fylkestingsvalget i 2019 kartla vi boligreserven i alle Vestfoldkommuner og hva slags jordvernpolitikk de ulike partiene gikk til valg på lokalt. I 2021 gjorde vi en god jobb med å kartlegge de sentrale valgkampprogrammene. Tror vi oppsøkte så godt som alle valgkamp-stander i fylkets byer og tettsteder😊

Nå i 2023 har vi sendt innspill til alle lokale og regionale partier i Vestfold, vi inviterte fylkespartiene til å presentere sin jordvernpolitikk på vårt årsmøte og vi jobber med et opplegg for å synliggjøre for velgerne hva slags jordvernpolitikk partiene går til valg på nå etter hvert som partiprogrammene blir klare. Så er det min og din oppgave å gi en stemme til de politikerne og partiene vi mener vil ta best vare på matjorda!

Løpende informasjonsarbeid

Hjemmesiden www.jordvern.no driftes med egen regional underside for Vestfold, Telemark, Buskerud, Oslo& Akershus, Rogaland, Hedmark, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Agder og Bømlo. I tillegg er Jordvern Vestfold på Facebook

 

Kontakt Jordvern Vestfold

Besøks-/postadresse:
Gjennestadtunet 85
3160 Stokke

Epost: vestfold@jordvern.no
Mobil:  41067532

Org.nr 913 061 284