Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Vestfold

Nå er det dannet en egen aksjonsgruppe Bevar Grønne Nøtterøy. Formålet er å stanse nedbyggingsplanene rundt Borgheim for å bevare matjorda og skogområdene.

 [ Les mer... ]...

Kommunale listetopper i Vestfold vil øke matproduksjonen og er positive til strengere jordvern

27.08.11. En nylig gjennomført holdningsundersøkelse blant kommunale- og fylkeslistetopper viser at politikerne i Vestfold ønsker økt matproduksjon. Et strengere jordvern trekkes fram som et av virkemidlene for å nå dette...

Jordvernforeningen vil ha matjordmål i RPBA

27.04.12. I dag sendte Jordvernforeningen i Vestfold inn sin uttalelse til mål, strategier og retningslinjer i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA). -Vern av matjord må løftes fram tydeligere i RPBA...

Billig løsning til høy pris!

09.10.12. Dagens arealdisponering får konsekvenser for kommende generasjoner. Vestfold Bygdeungdomslag er tydelige i en pressemelding som nylig ble sendt ut; Bygging av boliger på matjord er kanskje en billig løsning på kort sikt...

Samferdselsministeren tydelig på jordvern

-Vi kan flytte på matjorda og kreve nydyrking, men det viktigste grepet er å fjerne de mest kontroversielle traséene på et tidlig stadium. Det sparer matjord...

Jordvern Vestfold med innspill til lokalpartier

Jordvern Vestfold håper og tror at alle partier som stiller lister ved neste års valg er bevisst sitt samfunnsansvar og synliggjør i sine lokale partiprogram hvordan...

Krever stopp i videre planlegging av sentralkrematorium på Seierstad

01.12.06. Vestfold Bondelag, Hedrum Bondelag og Vestfold Jordvernforening har sendt brev til planutvalget i Larvik Kommune der de krever at arbeidet med reguleringsplan for sentralkrematorium på Seierstad stoppes. Brevet fastslår...

Protesterer mot nedbygging av 200 dekar dyrka mark i Holmestand

14.11.07. - Nedbygging av Bakkejordene vil være en katastrofe, skriver Botne og Hillestad Bondelag i et brev til bystyret i Holmestrand. Bermingruds søknad om tillatelse til å sette igang arbeid...

Omdisponering av dyrka mark er ikke redusert

18.06.08. 2007 ble 16 160 daa dyrka og dyrkbar mark omdisponert til andre formål enn landbruk. Av dette var 8500 daa dyrka mark. Dette er klart mer enn regjeringens målsetting...

FAO lanserer kampanje mot sult

26.05.10. FAO - FNs organisasjon for landbruk og mat lanserer en verdensomspennende internettbasert kampanje som oppfordrer alle til å uttrykke sin misnøye med at nær 1 milliard mennesker lider av...

Over 600 underskrifter så langt mot Borgheimutbygging!

04.02.11. Bevar Grønne Nøtterøy har startet en underskriftskampanje på internett mot utbyggingen på Borgheim. Fredag ettermiddag er det over 600 som har skrivd under på aksjonen. Gjør det du også...

Jordvernvedtak i Vestfold Venstre

09.05.11. -Vi må ikke glemme at Norges beste matjord i ligger i Vestfold. Derfor er det spesielt viktig at vi er oss bevisst på å ta godt vare på jorden...

Flertall i Horten kommunestyre for Skoppum Vest

03.05.12. Jernbanetrasé gjennom Horten engasjerer! Flertallet i kommunestyret i Horten sluttet seg i går til et forslag fra Ivar Andreassen (SP) og vedtok at de ønsker at Jernbaneverket legger ny InterCity-trasé...

Jordvernkonferanse i Melsomvik 25. oktober

09.10.12. Torsdag 25. oktober inviterer Jordvernforeningen i Vestfold til konferanse med fokus på RPBA som verktøy for både utvikling og styrket jordvern i Vestfold! Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten, fylkesmann Erling Lae,...

Smedshaug og Svaland fortjente sine m2-brød!

Det var ikke bare samferdselsministeren som innledet på jordvernmøtet 6. august. Christian Anton Smedshaug fra Agri Analyse AS klarte på en god måte å sette jordvern...

Summen av alle små vedtak…

Jordvern Vestfold er i anledning FNs internasjonale år for matjorda blitt intervjuet av ØstlandsPosten. Intervjuet er gjengitt i flere vestfoldaviser. -Det er mange som prinsippielt er for...

Møte i Jordvernforeningen

11.04.07. Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til møte på Gjennestad Gartnerskole den 12. april. Øyvind Firmann holder foredrag om hvordan Statens Vegvesen tar hensyn til jordvern generelt og ved utvidelse av...

Kommunedelplan for Larvik by – høringsfrist 14.april

01.03.06. Kommunedelplan for Larvik by er lagt ut til offentlig høring i perioden 1. mars til 14. april.  Kommunedelplanen vil bli fremmet for endelig vedtak i kommunestyrets møte i juni 2006. Planen...

Vil ha vernebestemmelse for dyrka jord

22.04.08. Jordvern: For å få et sterkere jordvern vil landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen: - Innføre lovhjemmel for vern av jordressurser.- Lage nye rikspolitiske retningslinjer for jordvern.- Følge opp kommunenes praksis...

Høring av vernehjemmel for dyrka jord i Jordloven

08.01.10. Ny vernehjemmel vil gi et begrensa areal av de mest verdifulle arealene for matproduksjon tilstrekkelig vern, men vil ha liten betydning for den årlige omdisponeringen av dyrka mark. Det er konklusjonen...