Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Gamle artikler

Skien: Pollen reguleringsplan

Følgende uttalelse er sendt: ...

Vinne hjerter for jordvern

17.04.12. Fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF) fikk plutselig en hatt ekstra da Jordvernforeningen i Vestfold mandag kveld arrangerte åpent jordvernmøte. Han var utfordret til å si litt om hvordan Fylkeskommunen oppfatter "jordverntemperaturen" ute i fylket i arbeidet...

Sjekkliste for reguleringsplaner og bebyggelsesplaner

13.04.10. Kommunene er anbefalt å ta denne sjekklisten aktivt i bruk i saksbehandlingen, fra tidlig varslingsfase, gjennom planens utarbeidelse og fremleggelse til høring. Fylkesmannen anbefaler også at kommunene bruker denne sjekklisten overfor...

Forslag om vernehjemmel for den beste matjorda

20.10.09. Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til hjemmel for varig vern av den beste matjorda på høring. Dette vil gi muligheter for varig sikring av arealer med viktige jordressurser...

Forsvarssjefen ønsker bedre matberedskap

Forsvarssjef Harald Sunde tar til orde for å bringe tilbake norske beredskapslagre for korn, slik at vi er bedre rustet i møte med en eventuell global...

Buskeruds landareal

Buskerud er som et Norge i miniatyr. Fylket strekker seg fra Oslofjordens vestside opp til sentrale fjellområder. Fylket har kystlinjer, byområder, daler, skogsområder og fjell og grense til hele åtte andre fylker. 4,4% er...

Norsk landbruk og matproduksjon angår alle

04.09.12. Valgene som blir tatt i din kommune framover får direkte betydning for om dine barn og barnebarns barn kan sette norskprodusert mat på bordet i framtida, skriver Liselotte Aune...

Når skal et tiltak konsekvensutredes ?

13.04.10 Du kan følge denne linken til forskrift om konsekvensutredninger som angir hvilke tilfeller som skal konsekvensutredes og hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres.   Som hovedregel skal større omdisponeringer av landbruks-, natur- og...

Hovedtyngden av nedbygging av dyrket mark som spredt utbygging

01.03.07. En undersøkelse som Norsk institutt for by- og regionforskning har gjort sammen med Statistisk sentralbyrå viser at hovedtyngden av byggingen på jordbruksarealer skjer som spredt utbygging, mens bare fjerdedel...

Listhaugs nye jordvernkurs?

I går kom det frem at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) har bestemt at drøyt 1000 mål dyrket mark i Trondheim skal bygges ned samtidig...

Høringsuttalelse – regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

I høringsuttalelsen som den nystiftete jordvernforeningen leverte, heter det blant annet: Norge har svært lite landbruksareal, bare ca. 3 % dyrket areal...

Planer for E 18 utbygging i Vestfold

Planene for utbygging av E 18 i Vestfold finner du hos Statens Vegvesen, her ...

Uttalelser ifm arealstrategi på Nøtterøy og områdeplan for Revetal Syd

19.09.12. Både Nøtterøy kommune og Re kommune påpeker at det er viktig å ta vare på matjorda og ønsker effektiv utnyttelse av framtidige bolig- og næringsarealer. Allikevel velger de å foreslå...

Protokoll fra årsmøtet 12. april 2007

22.05.07. Årsmøtet i Jordvernforeningen i Vestfold ble avholdt på Gjennestad Gartnerskole den 12. april 2007. Nærmere 20 medlemmer og andre interesserte var møtt fram for å høre Øivind Firmann fra...

Planprosessen utsatt p.g.a. kvikkleire

30.11.06. Daglig leder i Vestfold/Telemark Krematorium IKS, Ola Kr. Asp, bekrefter at det på grunn av registreringen av kvikkleire i grunnen på Seierstad har blitt en utsettelse i framdriften av...

Fakkeldemonstrasjon i Trondheim

Midt i rushtrafikken tirsdag morgen aksjonerte flere organisasjoner for vern av matjorda like ved Ikea på Leangen. Aksjonen er et direkte tilsvar til Listhaug og hennes ja til å bygge...

Midtfelt Øvre (Hedmark)

Midtfelt Øvre (Hedmark) Dette feltet viser ikke overskrift... ...

Når skal et tiltak konsekvensutredes ut fra jordvernhensyn ?

Du kan følge denne linken til miljøverndepartementets veileder med  retningslinjer for konsekvensutredning når det gjelder dyrka jord: http://www.dep.no/md/norsk/dok/andre_dok/veiledninger/022041-120025/hov008-bn.html#hov8   Det er også nyttig informasjon her: http://odin.dep.no/lmd/norsk/dok/andre_dok/veiledninger/020021-120026/hov004-bn.html ...

Nordheim tar et oppgjør med Erna Solberg

04.09.12. Erna Solberg har gjentatte ganger i sommer tatt til orde for at jordvernet må vike til fordel for økt boligbygging. Utspillet fra Høyre er kunnskapsløst mtp stadig synkende matjordareal og sjølforsyningsgrad,...

Virkemidlene for et sterkt jordvern brukes ikke aktivt nok

28.03.08. - Hovedproblemet er ikke at vi ikke har virkemidler som ivaretar jordvernet, men virkemidlene brukes ikke aktivt nok. Når beslutninger tas lander en på at vekst veger tyngre enn...